Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Goraju

Logo - Urząd Miejski w Goraju

Dodatek węglowy

Informacja Burmistrza Goraja dot. zasad wypłaty dodatku węglowego w Gminie Goraj.

Uprzejmie informuję, że od 18 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Wniosek należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest temu wnioskodawcy, który zgłosił główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosił 3 000 zł i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku można składać od dnia 18.08.2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. na piśmie lub drogą elektroniczną, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goraju z siedzibą ul. Bednarska 1, Goraj.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony w drodze Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goraju z siedzibą w Goraju, ul. Bednarska 1, tel. nr (84) 6858008, (84) 6858009 w godzinach pracy GOPS pok. 21 i 22.

                                                                        Burmistrz Goraja

                                                                       /-/ Antoni Łukasik

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział