Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Goraju

Logo - Urząd Miejski w Goraju

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miejski w Goraju (Bednarska 1, 23-450 Goraj, tel: (84) 68-58-002, fax: (84) 68-58-118, email: poczta@goraj.eurzad.eu), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Goraju.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zenon Głowala, e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu. Można także zadzwonić na numer telefonu +48 84 685 80 02. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail poczta@goraj.eurzad.eu lub telefonicznie +48 84 685 80 02. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.  W takim żądaniu prosimy podać:  swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe, dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść, opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać. Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.  Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę. Skargi prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Goraju: pisemnie - na adres: ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj lub w sekretariacie (w godz. 7:30 - 15:30), przy ul. Bednarskiej 1, 23-450 Goraj, pocztą elektroniczną - na adres poczta@goraj.eurzad.eu, przez system ePUAP, faksem - na nr +48 84 685 81 13, skargi i wnioski można składać także ustnie - do protokołu, który w czasie spotkania sporządza pracownik Urzędu Miejskiego w Goraju. Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

6. Informacje na temat procedury

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe