Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Goraju

Logo - Urząd Miejski w Goraju

Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Antoni Łukasik Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon:846858002
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: Nr 1

Wtorek w godz. 8.00-12.00


Obowiązki:

1)Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy. 2)Reprezentowanie Gminy na zewnątrz. 3)Przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał. 4)Organizowanie wykonania uchwał Rady. 5)Ogłaszanie uchwał Rady. 6)Wykonywanie budżetu Gminy i przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania budżetu. 7)Przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z wykonania uchwał. 8)Wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzeń w przypadku niecierpiącym zwłoki. 9)Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy. 10)Podejmowanie działań i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy. 11)Przedkładanie Radzie Gminy wniosku o powołanie lub odwołanie Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy. 12)Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 13)Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie wykonywania zadań wynikających z zawartych już porozumień. 14)Załatwianie wniosków i interpelacji radnych. 15)Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 16)Ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników urzędu. 17)Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu. 18)Ustalanie regulaminu pracy urzędu oraz innych aktów wewnętrznego zarządzania. 19)Przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od daty ich podjęcia. 20)Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. 21)Sporządzanie protokółów upoważnień przyjęcia ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy. 22)Udzielanie upoważnień pracownikom urzędu do podejmowania decyzji w imieniu Wójta. 23)Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przejętych w ramach porozumień. 24)Pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej. 25)Pełnienie funkcji szefa zarządzania kryzysowego. 26)Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady Gminy.

0 1
Antoni Łukasik Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon:846858002
Email:
539 3
Antoni Łukasik Stanowisko:Burmistrz Goraja
Telefon:846858002
Email:
850 4