Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Goraju

Logo - Urząd Miejski w Goraju

obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Andrzej Fiedurek Stanowisko: Kierownik Referatu
Telefon: tel. (084) 685-80-02 tel. (084) 685-82-97 fax. (084) 685-81-18
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: 13

 


0 1
Tadeusz Jarosz Stanowisko: Kierowca
Telefon: tel. (084) 685-80-02 tel. (084) 685-82-97 fax. (084) 685-81-18
Email:
0 2
Mirosław Pintal Stanowisko: Kierowca
Telefon: tel. (084) 685-80-02 tel. (084) 685-82-97 fax. (084) 685-81-18
Email:
0 3
Marian Kapica Stanowisko: Inspektor ds. obsługi rady gminy
Telefon: tel. (084) 685-80-02 tel. (084) 685-82-97 fax. (084) 685-81-18
Email:
Godziny przyjęć:

pok.: 11


Obowiązki:

1. Przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów. 2. Przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy. 3. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i ich organów. 4. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, Komisji. 5. Prowadzenie rejestru uchwał Rady, Interpelacji i Wniosków radnych. 6. Organizowanie szkoleń radnych i członków Komisji. 7. Publikowanie i nadzór nad realizacją uchwał Rady. 8. Przygotowanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokółowanie zebrań i spotkań organizowanych przez Wójta i Sekretarza. 9. Aktualizacja i nadzór nad redakcją Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu działalności Rady Gminy i jej organów. Do zadań wspólnych realizowanych w ramach referatów należy: 1. Przygotowywanie propozycji do projektów planów gospodarczych Gminy. 2. Współdziałanie ze Skarbnikiem opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy. 3. Podejmowania działań organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji nakreślonych zadań. 4. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i jej organów. 5. Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji. 6. Rozpatrywanie interpelacji i wniosków posłów do Sejmu, radnych, zebrań wiejskich i innych organizacji oraz przygotowywanie propozycji ich załatwiania. 7. Realizacja zadań z zakresu statystyki państwowej. 8. Prowadzenie w zakresie swojego działania spraw dotyczących obronności kraju oraz ochrony przeciwpożarowej. 9. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. 10. Niezwłoczne reagowanie na krytykę prasową i wykorzystywanie jej do doskonalenia pracy Urzędu. 11. Współdziałanie z jednostkami specjalistycznymi w zakresie należytego utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego i stanu sanitarno-higienicznego. 12. Udzielanie pomocy przy zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. 13. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z organami samorządu mieszkańców wsi. 14. Przygotowywanie sprawozdań, ocen analiz i bieżących informacji o realizacji zadań. 15. Współdziałanie z Referatami Urzędu Gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia pracowników poszczególnych referatów. 16. Przechowywanie akt. 17. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt. 18. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt. 19. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy. 20. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta nie wyszczególnionych w merytorycznym podziale czynności.

0 5
Tomasz Grzegorz Pąk Stanowisko: Inspektor ds. Społecznych, Kierownik USC
Telefon: tel. (084) 685-80-02 fax. (084) 685-81-18
0 6
Mariola Oleszczuk Stanowisko: Podinspektor ds. organizacyjnych
Telefon: tel. (084) 685-80-02 fax. (084) 685-81-18
Email:
0 7
Łukasz Bracha Stanowisko: Pomoc administracyjna
Telefon: 846858000
Email:
0 11
Ewa Kotulska Stanowisko: Woźna
0 12